Obchodní podmínky

TECHNOBEDNA s.r.o.
Uhříněveská 2324/42
PSČ 100 00
Praha - 10
IČO: 07601891
DIČ: CZ07601891
Fio banka: 2201530592/2010
Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 303868
info@technobedna.cz
tel. 732 104 144

Snahou společnosti technobedna je nabídnout zákazníkovi podmínky, které jsou v mnoha směrech lepší, než jsou podmínky nabízené konkurenční nebo vyžadované příslušnými právními předpisy.

Pokud jsou přesto v níže uvedených bodech obchodních podmínek v rozporu se zákonnou úpravou chránícího koncového spotřebitele (např. při změně zákonů může zákonná úprava chránit koncového spotřebitele lépe, než je tomu dáno těmito obchodními podmínkami), podmínky pro koncového spotřebitele se samozřejmě řídí zákonnou úpravou pro spotřebitele příznivější.
Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.technobedna.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Prodávajícím je v případě kupní smlouvy, která byla uzavřena i za použití komunikace na dálku a zboží bylo předáno prostřednictvím přepravní služby či vyzvednuto na pobočkách.
Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva - smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně podnikatel,prodávající.
Dodavatel/prodávající - osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Jedná se o podnikatele, dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Kupující/odběratel/spotřebitel - osoba, která plní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, neboli osoba fyzická, která nakupuje výrobky za jiným než podnikatelským účelem.
Kupující, který není spotřebitel - podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby, a identifikuje se vůči prodávajícímu IČ a pod tímto IČ bude konat právní úkony.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Umístěním nabídky prodeje zboží na internetových stránkách vyjadřuje prodávající svoji vůli uzavřít kupní smlouvu na zboží, za uvedených podmínek. Kupní smlouva vzniká okamžikem řádného doručení objednávky kupujícího prodávajícímu.
V případě objednávky zboží, které bylo prodáváno v akci dochází k uzavření kupní smlouvy doručením zboží kupujícímu. Od těchto momentů mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Objednávku je možné stornovat pomocí kontaktů uvedených na eshopu.
Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva (objednávka) je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v internetovém obchodě www.technobedna.cz a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které objednatel využívá.
Podáním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jako celkem. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním vytvořením objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů.
Prodávající má právo objednávku zrušit („stornovat“) nebo její část v případě, že objednané zboží během vyřizování objednávky nebude dostupné, případně se výrazným způsobem změní jeho cena či se změna bude týkat chybného parametru udané ceny předmětu zboží.
O zrušení objednávky bude zákazník informován. Pokud již hodnotu objednaného zboží ve stornované objednávce uhradil, bude příslušná částka bezprostředně vrácena na bankovní účet kupujícího.
Vyplněním registračního formuláře či závazné objednávky v rámci internetového obchodu http://www.technobedna.cz dává kupující prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Cenové a kupní podmínky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. V případě, že se jedná o speciální zboží na objednávku nebo zboží, které není na skladě, prodávající kupujícímu předem potvrdí telefonicky/e-mailem cenu a termín dodání. Tuto cenu je prodávající oprávněn měnit vzhledem k aktuální situaci na trhu a v závislosti na vývoji kurzu Kč vůči zahraničním měnám. Pokud kupující s takovouto změnou nesouhlasí, objednávku nepotvrdí a tato není realizována. Akční nabídky a slevové akce jsou platné vždy dle termínu u dané akce uvedené či do vyprodání zásob daného zboží. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
Kupující je předem seznámen s celkovou cenou včetně DPH. K ceně produktu bude účtován recyklační poplatek, který je uveden vždy u výrobku a je stanoven zákonem.
Poplatky za dopravu jsou specifikovány v dodacích podmínkách.
Kupující bere na vědomí, že ceny u výrobků jsou uvedeny po zaokrouhlení na celé koruny v souladu s příslušnými právními předpisy, kdy v některých případech může dojít vlivem zaokrouhlení k nepatrné odchylce od takto uvedené kupní ceny. Podrobný rozpis kupní ceny včetně haléřů, je vždy uveden v nákupním košíku kupujícího.
Balné je již započítané v ceně.
Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce daného zboží.
Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího pod podmínkou zaplacení kupní ceny a převzetím.
Při převzetí zboží kupující obdrží fakturu, která slouží jako záruční list
Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu.

Platební metoda

Platební metoda předfaktura, dobírka, platba online přes systém GoPay nebo v hotovosti při převzetí zboží.

Reklamace

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s reklamačním řádem internetového obchodu a právním řádem ČR.
Zboží můžete reklamovat přímo v autorizovaných servisech.
Zboží lze reklamovat u provozovatele dle podmínek reklamačního řádu na adrese info@technobedna.cz.

Odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů v případě distančních smluv

Kupující, který je spotřebitelem, má právo dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dnů od převzetí zboží za podmínky, že kupní smlouva byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku. Pokud se tak spotřebitel rozhodne, je potřeba zboží poslat popř. dodat zpět bez zbytečného odkladu, maximálně však do 14 dnů od prokazatelného sdělení prodávajícímu o odstoupení od kupní smlouvy (odstoupení od smlouvy může být provedeno e-mailem, poštou či obdobným způsobem jasného a prokazatelného způsobu zachycující projev vůle kupujícího o odstoupení). Prodávající do 14 dnů od navrácení zboží či prokázání, že zboží bylo odesláno, vrátí zákazníkovi zpět přijatou částku. Kupující bere na vědomí, že prodávající může navrácenou cenu, kterou přijal, snížit o částku, kterou zboží ztratilo běžným užíváním. Toto snížení však bude vždy přiměřené s ohledem na dobu užívání a míru opotřebení navráceného zboží. Vrácení peněz probíhá výhradně převodem na bankovní účet kupujícího nebo na kartu z níž byla platba uskutečněna. V případě, kdy tento způsob nebude možný pro překážku na straně spotřebitele, budou finanční prostředky navráceny stejným způsobem, jakým je prodávající převzal. V případě dalšího nákupu u společnosti Technobedna může být částka ihned po vystavení započtena oproti nové faktuře u prodejce.
Kupující bere výslovně na vědomí v souladu s § 1832 odst. 2 Občanského zákoníku, že v případě, kdy zvolil jiný než nejlevnější nabízený způsob dodání zboží, vrátí prodávající spotřebiteli náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
Uplatňuje-li kupující své právo na odstoupení od smlouvy do čtrnácti dnů od převzetí zboží, která byla uzavřena za použití prostředků komunikace na dálku a zboží mu bylo předáno prostřednictvím přepravní služby, uplatňuje toto své právo na adrese sídla společnosti Technobedna s.r.o. Uhříněveská 2324/42, PSČ 100 00, Praha - 10
Uplatní-li kupující právo na odstoupení od smlouvy, má kupující povinnost nést náklady spojené s vrácením zboží.
Kupující nemůže odstoupit podle § 1837 občanského zákoníku od kupní smlouvy:
o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu
o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal

Práva a povinnosti prodávajícího

Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který kupujícímu sdělí při potvrzení objednávky. Při převzetí zboží obdrží kupující ke zboží vždy daňový doklad a český manuál.
Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné ve vztahu k třetím subjektům.
Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
Prodávající má právo od kupní smlouvy (závazné objednávky) odstoupit, stane-li se plnění nemožným a nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění.

Práva a povinnosti kupujícího

Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S celkovou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
V případě, že věc při převzetí kupujícím je v rozporu s kupní smlouvou, má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám zapříčinil.
Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 15 dnů.
V případě zaplacení zboží předem musí kupující při převzetí zboží na pobočce předložit doklad totožnosti ke kontrole.

Ochrana osobních údajů e-shopu www.technobedna.cz

Společnost technobedna s.r.o., se sídlem Uhříněveská 2324/42,PSČ 100 00 Praha – 10,IČO: Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 303868 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“) zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
jméno, příjmení
e-mailovou adresu
telefonní číslo
adresu/sídlo
Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy. Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.
Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. Tato sdělení lze kdykoliv jakýmkoliv způsobem – například zasláním e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit.
Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
Zpracování osobních údajů je prováděno firmou Technobedna, s.r.o. tedy správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce zpracovávají také zpracovatelé:
Poskytovatel služby Heureka, provozované společností Heureka Shopping s.r.o., sídlem Karolinská 650/1, 186 00, Praha 8-Karlín
Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.
Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@technobedna.cz
Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky www.technobedna.cz, užívá na této webové stránce soubory cookies. Cookies jsou krátké textové soubory, které webová stránka ukládá v návštěvníkově počítači, a které poskytuje internetový prohlížeč pokaždé, když se uživatel na stránku vrátí. Standardní webové prohlížeče (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookie ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace, prosím, použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním cookies ze strany našeho serveru a cookies našich zpracovatelů. Soubory cookies, které jsou zde užity za účelem:
měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
základní funkčnosti webových stránek

Sběr cookies za účelem uvedeným výše může být považováno za zpracování osobních údajů. Takové zpracování je možné na základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení.

Cookies, které jsou sbírány za účelem měření návštěvnosti webu a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webu, jsou posuzovány v podobě hromadného celku a v anonymní podobě, která neumožňuje identifikaci jednotlivce.

Shromážděné cookies soubory mohou být zpracovány dalšími zpracovateli:
Poskytovatelem služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího.
Odesláním elektronické objednávky kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, také platnou cenu objednaného zboží, nebylo-li prokazatelně dohodnuto jinak.
Drazí spotřebitelé, dovolte vás informovat, že příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů je Česká obchodní inspekce.

Tento nákupní řád je platný a účinný od 1. 8 2019.